Filter

je uvijek žući što je mističnije okruženje


26.02.2017.

batin, el

O riječima koje ne mogu biti izgovorene jer je suština njihova forma. Ako bi se izgovorile, rasformilo bi se njihovo značenje. O nekim konkretnim aptsrakcijama kao što je, naprimjer, lokativ. O nemogućnosti imenovanja, uglavnom. O nečemu već imenovanom što se može iznova reimenovati. Ipak, o feksibilnoj okamenjenosti – priznat ću na kraju. O nekome, nečemu... o svojoj slabosti, možda. O komercijali.


Stariji postovi